Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta’iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta’uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Tokkoon tokkoo namaaf Waaqayyo hojii kenneera. 19 Bitootessa 8 bara 2008 Gatiin qar. Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A. ‘’obbo Abbaa Duulaadhaa ‘akkaata humnoonni tika federaalaa walitti bu’insa baha Oromiyaatti dhalate, kan lammiilee Oromoo kuma 150 ol qehee fii qabeenya isaanii. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. 4) Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa irraa preezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu. Government Website. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee. Yaa'iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta'u, kanumaan wal qabatee tajaajilootni armaan gadii ni kennamu. Gudina Assefa is lid van Facebook. yakkootni kun kessatti tumaman, tarree yakkootaa fi adabbii ilaalchisee, gama biraatinis shoora mana murtii, A/alangaa fi polisii akkasumas rakkowwan seeraa fi hubannoo aangoo ilaalchisee kan ibsu ta'a. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu'uuraa dabalatee kan manneen hojii. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Marii seeraa. 5 lafa fi horii 0. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Ramaddii hojjettootaa kana keessatti hojjetaan mootummaa kamiiyyuu ramaddiin ala kan ta'uu akka hin jirreefi mana hojii isa hojjechiisuufi bu'aa buusuu danda'u keessatti kan ramadamu yoo ta'u. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta'an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Waajjira Poolisii 23. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. "Abbaa qabiyyee Lafaa" jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. mana hojii fi Fax O g u m m a a Sadark aa Sababa jiijjiiraa La kk Maqa a Hojjat aa hanga akaak ayyutt i Maqaa Saala Idd oo am ma a jiru Sada rkaa Godina/M agaalaa mana hojii 1. Mararaa WAASHIGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo) —Doktoor Mararaa Guddinaa har'a mana murtii ol aanaa dhaddacha 19ffaatti kan Lidataatti dhiyaatanii jiran. 09,2015 Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa Ummata Oromoo bilisa baasuuf akkasumas naannoo Oromiyaa akka fottoqtu gochuuf socha’aa jiran kan ittiin jedhee shakke miseensota Adda Bilisummaa Oromoo 29, irratti himata bane. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. , kara aangoo m/murtii ilaallatuunis aangoo abbaa seerummaa mootummaa Federaalaa fi mootummaa. Hojii mara hojjeta. Hangafa Oromo Borana está no Facebook. 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Monday, March 10, 2014. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. 5) "Mana Marii" jechuun Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa. 1% ummata Jimmaa hojii qotee bulaa hin ta'iiniin jiratta. kabajamtoota ilmaan Oromoo Akkam Jirtu Page kun Dhaamsaafi Akkasuma Ergaalee Garagaraa isin biraan gahuuf waan deemuf Share Like Godhuun Nu hordofa. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. Sirna Gadaa deebifna maqaa jedhuun Jaarsolii OPDO faarsan abbaa Gadaa taasisuun uummatti bobbaasuu, dargaggoo maallaqaan sosoobaman ammo Foollee jechuun guutummaa Oromiyaa hidhuuf adeemu. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo Oromiyaa keessa turan hundi tajaajila kan kennan afaan hojii mootummaa feederaalaa,afaan Amaariffaatin ta`a. Kunis abbaa seeraa, abbaa alangaa, ykn abukaatoo ta'uudhaan gosa hojii tokko irra gara hojii birootti ceehuudhaan hojjachuun kan danda'amu ta'uu isaati argisiisa. Bara 2012 irraa eegalees miseensa Boordii Daayirektaroota Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa ta`uun tajaajilaa jiru. dhibbantaan 15. Haala kanaan kan muddame EPRDF(TPLF) Murtii siyaasaa. Maqaa mana Hojii Biiroo Barnoota Oromiyaa hoggansa barnootaa hojiisaaniitiin adda duree taaniifi raawwii olaanaa Biiroon Barnoota Oromiyaa dhaabbata Al-Maktuum galameesissan dorgomsiisee qacaruu barbaada. mana hojii fi Fax O g u m m a a Sadark aa Sababa jiijjiiraa La kk Maqa a Hojjat aa hanga akaak ayyutt i Maqaa Saala Idd oo am ma a jiru Sada rkaa Godina/M agaalaa mana hojii 1. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. 5,577 likes · 298 talking about this. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Afficher la suite. "Biiroo"jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Angoo fi Ga’ee Hojii Biiroo Daldala fi Misooma Gabaa Oromiyaa. Ragaan sobaa jechaa fi ragaa sobaa barreeffamaa ta'uu ni danda'a. Diraama Dheebuu guyaa sanbataa sa'ati. odduu ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Labsii Lakk. Yaa'ii Caffee Oromiyaa irratti labsiin ilaalame biraa kan labsii abbaa alangaa akka tahe Obbo Habtaamuun dubbachuun ,abbaan alangaa manneen hojii gargaraa keessa faffaca'anii hojjetaa turanis. Dhaddacha yeroo darbee irratti Manni murtichaa du’aa fi haala du’a dargaggoo Ayyalaa Bayyanaa irratti, manni sirreessichaa ragaa qabatamaa akka dhiheessuuf ajaja dabarsee turuun isaa. Finfinnee bal’isuu, Oromiyaa jigsuu, Oromuummaa balleessu By Hawi Chala | February 14, 2014 Magaalaan Finfinnee namicha harkaa fi harma muruun bekkamu, Minilik 2ffaan erga hundoofte kunoo har`a waggaa 128 ta`ee jira. Gamtaa Oromiyaa Hogganaa Ejensii Babal'ina waldaa Hojii gamtaa Oromiyaa Lakk. et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haa Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse. Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. Terfa NegessaさんはFacebookを利用しています。Facebookに登録して、Terfa Negessaさんや他の知り合いと交流しましょう。Facebookは、人々が簡単に情報をシェアできる、オープンでつながりのある世界の構築をお手伝いします。. "Mana Hojii Naannoo" jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. Terfa Negessa, Facebook पर है. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. 5) "Abbaa Seeraa" jechuun akkaataa seeraatti Gumii Bulchiinsa Abbootii Seeraa Waliigalaatiin filatamee Caffeedhaan kan muudame jechuudha. Dhimmootni himachiisan qofti kan dhihaatan yoo ta'e gama tokkoon yeroon Mana Murtii fi Abbaa Alangaa dhimma kana irratti baduun isaa hafee dhimmi biro akka ittiin keessummeeffamu taasisa. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Bara Bara 24 23 Lakk. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. October 17, 2012By Qeerrooin Oduu/News Onkoleelessa 17,2012 Finfinnee Mootummaan Wayyaanee miseensota isaa irraa amantaa dhabuun hojii irraa ariiuu fi aangoo irraa buusuu erga jalqabdee bubbulus kan ammaa daran hammaachaa dhufee jira. Bakka Hojii Koo Dhaqeen Vaayiresii Koronaan Qabame: Jiraataa Kutaa South Dakota Ebla 22, 2020. Caffeen Oromiyaa labsiilee mirga ofiin of bulchuu (autonomy) heera mootummaa federaalaatiin kaayame diigan hunda labsii mataa isaatiin haquu danda’a. Government Website. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Ragaa baatota seeraa abbaa alangaa waliin ta’uun ni dhiyeessa; 14. 24,2012-Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera. Kabajamoon I/A/Pir. Regierungsinstitution. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Nageenyi jaallummaa haa dursu. Faaksii: 0113710213. Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Daandiwaanii: 0: 5: Caasaa Waajjira Abbaa Taayitaa Eegumsa Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Babalina Waldaalee Hojii Gamtaa: 0: 10: Caasaa Waajjira Barnootaa: 0: 11: Caasaa Waajjira Eegumsa Fayyaa 23-05-2011: 0: 14: Caasaa Waajjira Kommunikationii: 0: 7: Caasaa Waajjira Misoma. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Dhumarratti aannan buttee kan butteen fuudhan moonaa loonii keessatti dhangalasan, "lagni yaa'ee, lagnii yaa'ee" jechaa dhangalaasu. Isuma bara duriitu ittifufe. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] Vaayirasii Koroonaa ittisuuf Waaqa kadhachuun barbachisaadha Mana lubummaa Oromiyaa - Duration: 3:05. Abbaa warraafi haadha warraa. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. 502,053 (kuma dhibba shanii fi kuma lamaa fi shantamii sadi) Mana Murtii Ol’aanaa shariyaa fi Aanaa qar. Terfa Negessa और आपके अन्य परिचितों से जुड़ने के लिए Facebook में शामिल हों. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Hasawaa Jaal Ararsoo Abbaa Humnaa waggaa 24 mana hidhaa turee bahee dhageyfadhaa Akkam nagayaa Ilmaan Oromoo Hundii Dhifama Yaroo Dheraa Adda Bannee Dhifamaa Oromo oromiya tube 10subscribe godhaa. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa gocha amantaa hir'isuu raawwachuu l. Lakk, Maqaa Miseensa kaabinee. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Murtiin du’aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa’el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa’aa irraa hin kaane. Mahaandisichi mana hidhaatii bahes achi buuteen isaa dhabame. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Akka qabatama mana hojii keenyaatti sirna bulchiinsa lafa baadiyyaa jechuun akkuma ergama fi gahee labsiin mana hojichaaf kenname keessatti taa’etti guddina hawaas-diinagdee naannichaa mirkaneessuuf qabeenya lafa baadiyyaa jiru sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa’aa diriirsuun ragaan bulchiinsa lafa baadiyyaa haala ammayyaa’aa ta’een kurfaa’ee bulchiinsi lafaa ammayyaa’e jiraatee. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Waajjira Poolisii 23. Kun aangoo Caffeeti. 80 ( kuma dhibba tokkoo fi kuma torbaatamii saddeet fi dhibba saddeet fi jaatamii torbaa fi beessee 80/100) yoo ta’u sadarkaa Manneen Murtii Aanaalee immoo qar. Dhuga Ba’umsi Ragaawwan Abbaa Alangaa Kan Dr. Gaaffiin ummata Oromoo, gaaffii abbaa biyyummaa, kan walabummaa Oromiyaa qofaan deebii argatu waan ta'eef, mootummaa fi hooggana farra qabsoo walabummaa. Abbaan Alangaa Waliigalaa Fedeeralaa Aadde Adaanach Habeebee turtii TOI waliin taasisaniin. 00 fi abbaan ciisicha afurii M 110 qarshii WD·D b) Mana magaalaaf (town house G+1) EDO·LQDODIDD M 2 irra kan qubatu qarshii. Avireejjiin abbaa manaa badiyyaa tokko hektara 0. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. 7184 (kuma torbaa fi. “Mana Hojii” jechuun Mana Hojii Mootummaa mataa isaa danda’ee labsii ykn dambiidhaan dhaabbate ta’ee labsii Bulchiinsa Hojjettoota Mootummaa Naannoo Oromiyaa Lakk. A/Alangaa gaaffii isaa yoo deebi'etu ykn mirgi isaa yoo kabajametu, gaaffii mirgaa abbaa dhimmaatiif deebii kenna. Taaddasaa Qana’aafi Kantiibaa Magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaati. Mana Barumsaa Sadarkaa Lamaffaa Tamaamoo 17 6 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 - Duration: OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,466 views. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa odeeffanne. Bakka haalli hojii ariifachiisaa ta'ee manni hojii baajatni irraa jijjiiramu guyyaa tokko keessatti mallatteessee hin deebisnetti sadarkaa naannootti itti-aanaa Ogganaa fi Abbaa Adeemsa Hojii Karoora fi Baajataa Biiroo/Raawwata inni bakka buusuu, fi sadarkaa aanaa fi Magaala irratti Abbaa Adeemsa hojii Karoora fi baajata Aanaa/Magaalaa ta'a. Bakka Hojii Koo Dhaqeen Vaayiresii Koronaan Qabame: Jiraataa Kutaa South Dakota Ebla 22, 2020. waggarii Fiixaa, barataa kutaa 10ffaa Garuuseerri Abbaa manaa mirga dubartii'rratti dhiibbaa gochaa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. "Abbaa qabiyyee Lafaa" jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. Af -yaa'iin mana maree bakka bu'oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Tritt Facebook bei, um dich mit Qananii Mohammed und anderen Nutzern, die du kennst, zu vernetzen. 31 jalatti sababootni abbaan seeraa tokko hojii abbaa seerummaarraa itti ka'uu danbii naamusaa cabsuu, ykn hanqina dandeettii ykn si'oomina cimaa ta'e agarsiisuu dha. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa, Fitche. Kanaaf, si‘oomina abbaa seerummaa jechuun saffina yeroo dhimmoonni mana murtiitti dhiyaatan furmaata itti argatan jechuu yommuu ta‘u, hojii abbaa seerummaa keessatti iddoo guddaa kan qabuu fi raawwii hojii manneen murtii madaaluuf akka ulaagaa guddaa tokkootti kan ilaalamu dha9. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Daayirekteera Ol'aanaa EGRBHO Lakk. Kun ammoo malanis ta´e humnaan yoo xiqaate illee Oromiyaa bulchuun /saamun ilmaan Tigrootaa fi biyyaa saanii ittin guddisachuf sagantaa wagaa diiddamoota darbban keessa baafatan hojii irra oolchaa jiran. Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii yeroo tokko moo waldaafi mana barumsa tokko keessati yaada gargaaraa kaasee ture ni yaadadha. Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Obbo Dhaabaa Dabalee Hundee…. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Labsii Lakk. “Biiroo”jechuun Biiroo Lafa Baadiyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa fi caasaalee isaa jechuudha. Nafxanyaa har'a qawwee fi golgaa. 19 Bitootessa Ebla 268bara bara 2008 2009 GatiinGatiin qar. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. 3, Tajaajila kum 98fi Hojii daldalaa. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. 4% ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin bula. Mana barumsaa kana keessatti wal irraa habaranu! Hayyoonni akkana jedhaniitu garaa nama qabbaneessu!!! ----- ~ Hiyyeessa jechuun nama qarshii hiyyoome osoo hin taane, nama sammuu hiyyoomeedha! ~ Beekaa jechuun nama dogoggora ufii ufitti beekee, irraa sirraa'eedha! ~ Lukaan qixxeessuuf kophee muran malee, kopheen qixxeessuuf luka hin muran! ~ Moo'uu jechuun 1ffaa bahuu qofa osoo hin taane. Kunis guddina aadaa Oromoo keessaatti shoora mataasaa taphachaa akka jiru. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Yakkoota aangoo mana murtii naannichaa ta’an abbaa alangaa waliin ni qorata; 15. Amajjii 21, 2016. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Facebook geeft mensen de kans om te delen en maakt de wereld toegankelijker. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. Laggaasaa Wagii hojii daldalarraatti bobba'uun magaalaa Dirree Dhawaa keessaati waggaa torbaaf kan jiraachaa ture yeroo ta'u hojiidhuuma daldala kanaaf meesha daldaala adda addaa fe'achuun gara dhiha Oromiyaa deemuun daldala itti fufe. Hoggantonni Mana Amala Sirreeffamtootaa Federaalaa Aangoorraa Ari'aman. Gama biroon ammoo bulchiisuma kana keessatti itti gaafatamaa kutaa abbaa taayitaa daandii Soorama, ta’anii baroota dheeraaf hojjataa akka turan galmeen seenaa isaani irraa argame dabalee ni mirkaneeessa. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia. 87/97 irra deebiamee fooyyae lakk. Mana Murtii Federaalaatti dhadachi kutaa Lidataa namoota 29 Ummata Oromoo bilisoomsuu fi naanicha federeeshinii biyyattii irra addaan kutuuf naannoolee Oromiyaa. Yeroo ammaa kana immoo, ijoollen isaanii karaa warra isaanii san filachuudhan, Yunaaytid Isteets Godina Minisootaa keessatti hojii daldalaa, gama tajaajila kennuu irratti boba'uudhan bakka. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu'aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. Abbaa Alangaa Federaalaa: "Ajaja mana murtii malee namoonni ajjeefaman jiru" November 12, 2018 Abbaan Alangaa Federaalaa dhimma hooggantoota olaanoo mootummaa sarbama mirga namoomaa fi malaammaltummaan shakkamanii tibbana qabaman fi qabamaa jiran irratti gaazexeessitootaaf ibsa kennee jira. Grazie a Facebook puoi. “Abbaa qabiyyee Lafaa” jechuun nama dhuunfaa yookiin garee, yookiin hawaasa yookiin qaama mootummaa yookiin dhaabbilee hawaasaa yookiin qaama seerummaa qabu kan biraa lafa baadiyaa irratti mirga itti fayyadamaa kan qabu jechuudha. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Bilal Philips, Abdurraheem Green, Scholarships for International Students, Quran Classes Online, EthioVisit. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Beekumsa Walii Gala. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. Manni Hojii Abbaa Alangaa waliigalaa Oromiyaa dhimmoota taaksii. 162/2003n aangoo fi gahee hojii gibiraa fi taaksii maddoota galii heera mootummaan qoodamee naannichaaf kennameef irratti hundaaee Galii Mootummaa fi Mana qopheessaa murteessaa,. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya'ee bahe labsii lakk. Geetuu Cimdeessaa batarataa kolleejji irra eebbifame hojii dhabee 7. "Filatamaa" jechuun miseensota Caffee Oromiyaa, miseensota mana maree Aanaa, miseensota mana maree bulchiinsa magaalaa fi Gandaa kan ta'an filatamtoota uummataa jechuudha. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Oromoon Oromiyaa keessa jiru, akka Istaatiskii federaalaatti, parsantii gara 90 ti. C hàhß?: dhaabbata tmsooma mootummaa ta. Waanti itti aanee biyyattii keessatti ta'uuf deemu biyya michuu Yuunaaytid Isteetis ka Afriikaarraa baayyina ummataan sadarkaa lammataa qabaattee guddiina diinagdee saffisaan guddataa jirtu. - Hojjetaan mootummaa hojii dhaabee kabaja GG kabaje. Sagalee Abbootii Alangaa Oromiyaa. Oromiyaa mara keessatti hiriiree "ajjeechaa nurraa dhaabaa, biyya keenya keessatti ofiin of bulchinee nagaan ha jiraannuu, humna waraanaa nurraa kaasaa, lammiiwwan keenya mana hidhaa keessatti dararaa jirtan nuuf hiikaa, lafa keenyarraa nu buqqisusuu dhaabaa, biyya keenya irratti abbaa biyyaa ta'uu keenya baraa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan. Form IT-213:2011: Claim for Empire State Child. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Kanaaf murtii barreessuun hojii abbaa seerummaa isa muummee fi hojii of eggannoo ol’aanaa barbaaduudha. , kara aangoo m/murtii ilaallatuunis aangoo abbaa seerummaa mootummaa Federaalaa fi mootummaa. Gamtaa Oromiyaa Hogganaa Ejensii Babal'ina waldaa Hojii gamtaa Oromiyaa Lakk. Participe do Facebook para se conectar com Hangafa Oromo Borana e outros que você talvez conheça. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Faayidaa addaa naannoon Oromiyaa magaalaa Finfinneerraa argattu ilaalch isee wixineen labsii qophaa'e ifoome. ፍራሽ አዳሽ - 7. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Parsentiin 57% barattootta Jimmaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti yoo galmaa'anii argamani, parsentiin 12% immoo mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti barachaa argamu. [Finfiinnee 29 05 2007]Biiroon Lafa Baadiyyaa fi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Piroojektii karoora qindaa'aa itti fayadama lafaa Gujii-Baalee hojii isaa jalqabsiisuuf gaggeesitoota Godina Gujii sadarkaa godinaa fi aanaalee jiraaniif barbaachisummaa isaa irratti leenjii kennee jira. Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A. Hojii kana bifa qindaa'een milkeessuuf tarsiimoo haaraan qophaa'uufi Abbaa Alangaa Federaalaa jalatti Daayireektooreetiin tokko hojii kana qofa hojjetu hundaa'ee hojii eegaluus dabalanii nutti. 10782 irratti himatamaan yakkaa reebichaan himatamme murtiin balleessumma eerga kenname abbaan alangaa yaada adabbii cimsu hin qabnu jedhe, himatamaan yaada adabbii salphisu abbaa maatii ta’u qofaa dhiyeeffate,adabbiin osoo hin salphaanne itti murta’ee. Join Facebook to connect with Na'iim Shamsuu Abbaa Garoo and others you may know. Join Facebook to connect with Asefa Tesfaye Bulbula and others you may know. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Begii keessatti maanguddoo waggaa 60 kan ta’a Jamaal Adam waraana mootummaan ajjeefaman. Akkuma jalqabarratti ibsamaa ture, mootummaa fi paartiin biyya bulchu walitti baqee. Gama birootiin ammo himatamtootnis mirgi isaanii sirnaan ala hin miidhamu waan ta'eef sirna haqaa keenya irratti hawaasni amantaa akka horatan ni taasisa. Fooramiin Qulqulluu Sinodosii A. ILMAAN ABBAA GADAAN 12. Kabajamoo Obbo. Hojii isaa sunis itti gaafatama abbaa seeraa fi qeeyee mootummaaf ammo seera gorsituu ta’ee akka dalaguuf ture. Abukaatonni isaanii [Read More]. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk. Mul'ata Bara 2012tti N/ Oromiyyaatti Dandeetti Raawwachisummaa Cimsuun S/Sarvisii Ergama Isaa Ba'uu. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Hayyamaafi yakkaan himataman bakka buee Abbaaa Alangaa waliin falma. "Mana Hojii Naannoo" jechuun Biiroolee, Waajjiraalee, Abbaa Taayitaa, Komishiniiwwan,. Mararaa WAASHIGITAN, DIISII — (voaafaanoromoo) —Doktoor Mararaa Guddinaa har'a mana murtii ol aanaa dhaddacha 19ffaatti kan Lidataatti dhiyaatanii jiran. yakkootni kun kessatti tumaman, tarree yakkootaa fi adabbii ilaalchisee, gama biraatinis shoora mana murtii, A/alangaa fi polisii akkasumas rakkowwan seeraa fi hubannoo aangoo ilaalchisee kan ibsu ta'a. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Abukaatonni isaanii [Read More]. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Rakkoo maxxansa Naannoo Oromiyaa hiikuuf piroojektii ijaarsaa mana maxxansaa oromiyaa (TBO) hojjetama jira. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Adoolessa 28,2017/Godina Harargee bahaa Santa Qarsaatti Wayyaaneen Ummata Dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen Keenya gabaasanii juru. Obbo Kaasaahun GoofeeHoogganaa A/T/Galiiwwan Oromiyaa 9. Facebook gives people the power to share and. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Bakka haalli hojii ariifachiisaa ta'ee manni hojii baajatni irraa jijjiiramu guyyaa tokko keessatti mallatteessee hin deebisnetti sadarkaa naannootti itti-aanaa Ogganaa fi Abbaa Adeemsa Hojii Karoora fi Baajataa Biiroo/Raawwata inni bakka buusuu, fi sadarkaa aanaa fi Magaala irratti Abbaa Adeemsa hojii Karoora fi baajata Aanaa/Magaalaa ta'a. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. Hayyamaafi yakkaan himataman bakka buee Abbaaa Alangaa waliin falma. Waajjira Barnootaa 21. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. Bakka Hojii Koo Dhaqeen Vaayiresii Koronaan Qabame: Jiraataa Kutaa South Dakota Ebla 22, 2020. Itti aansuunis aadde Loomiin akka ibsanitti, akka fakkeenyaatti mana sirreessaa Magaalaa. Latest news ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. waldaa hojii gamtaa lakk,147/91 irratti kan ibsame akkuma jiratti ta`ee raawwii qajeelfama Gurmaa`isa waldaa hojii gamtaa Ijaarsa manajireenyaa Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa lakk. 37,941 likes · 5,508 talking about this. Waajjira Abbaa Alangaa 19. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. Finfinneen rakkina bishaanii fi ifsaa dhaabbataa qabdi. I, sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti bakka bu'aa mootummaa Naannoo Oromiyaafi itti gaafatamaa waajjira koree giddu galeessaa kan turan, rakkoolee gaggeessumaa uumtaniittu jedhamanii, koree hojii raawwachiiftuu irraa. 37,097 likes · 1,164 talking about this. Ol’aantummaa seeraa mirkaneessuudhaan amantaa ummataa horachuuf bilisummaa fi itti-gaafatamummaa abbaa seeraa qixa Heera Mootummaa irra jiruun hojiirra oolchuuf, akkasumas mirgaa fi dirqama muudamtoota gumiis haala wal fakkaatuun bakka tokkotti seera baasuun barbaachisaa. Tokkoon tokkoo namaaf Waaqayyo hojii kenneera. Lammaa Magarsaa. Akka maddeen SBO ifa godhanitti, bara haaraa Habashootaatti maastar pilaaniin magaalaa Finfinnee hojii irra olfamuun dura, mootummaan abbaa irree wayyaanee Oromiyaa bakkoota adda addaatii ilmaan Oromoo ummataa fi Qeerroo dargaggoota barattoota Oromoo narratti kakaasuu dandahan jedhee shakku isin hojii ABO fudhattanii jeequmsaaf deemaa jirtu jechuun dharaan yakkee hidhaatti guuruu eegaleera. Facebook gives people the power to. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Talaallin dhukkuba abbaa sangaa namaaf akka hojii irra ooluufkan qoratame bara 1954'ti ture. Taaddasaa Qana’aafi Kantiibaa Magaalaa Amboo Obbo Tarrafaa Badhaadhaati. Karoorri hojii waliigalaa Abbaa Taayitichaa bara 2009 karaa Daayrektoreetii Qophii Karooraa, Baajataa, Gamaggamaa fi Qorannoo Madda Galiitiin qophaa’ee mariif dhiyaateera. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa, Ejensii Galmeessa Ragaalee Bu’uuraa dabalatee kan manneen hojii. 1% ummata Jimmaa hojii qotee bulaa hin ta'iiniin jiratta. Dhimma Obbo Baqqalaa Irratti Abbaa Alangaa fi Mana Hidhaa Qiliinxoo Gidduu Wal Hubannaan Jira Sadaasaa 02, 2017 Embed. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. Obbo Abbaa Nagaa Jaarraa, hogganaa Adda Bilisummaa Oromoo Tokkoomee Janaraal Kamaal Galchuu, hogganaa Kallacha Walabummaa Oromiyaa. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Ibsicha barreeffamaan kan dhiyeessan Qulqulluu Abuna Maatiyaas yoo tahan. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Sagalee akkanaa kana dachee Oromiyaa keessaa dhagayuun, haraan tana waan nama raajuu miti. ፍራሽ አዳሽ - 7. tiin, Manni Murtichaa ergamni wal fakkaatummaa fi tilmaamummaa hiikoo seeraa Manneen Murtii Naannichaa keessatti akka dhufu taasisuu/hojjachuu itti kennamee jira. Hawaasni waggaa waggaan achitti argamu bara baraan dabalaa deemaa jira. Waajjira Barnootaa 21. Gabaasaa kanaaf Huumaan Raayit Woch hidhamtoota duraan Maa’ikalaawiitti hidhamanii turan fi maatii isaanii lakkoofsaan 35 ol ta’an. Oromiyaa buuura haaromsa keenyaati!. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Oromia Construction Bureau Official Website Hawii fi gaaffii yeroo dheeraa jiratootaa magaalaatti kan ta'e ijaarsi daandii ispaaliti magaala danbidolo 12km guraandhalaa 24 bara 2006 Abbaa Taayitaa Daandiiwwaan Oromiyaa fi dhaabbata kontiraakteera Crosland Construction Plc jedhamaan gidduttii waligaalteen godhame hojii ijaarsa isa jalqabe. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. Waan ta'eef, ummatni Oromoo caasaa. Bara 2007 tti kan jalqabe mani maxxansa TBO yeroo amma mashinoota maxxansaa biyyaa alaa irraa galchun dhabbutti jira. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii Abbaa Alangaa Walii Galaa FDRI bara baajataa 2012 kan baatii 6 dhaggeeffateera. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. 2, Misooma beeladaa kuma Gama Daldalaafi Misooma Gabaatiin Qophii lafa baadiyyaa hojii investimantiif 134. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa gaazexaa Addis Standard gabaasaniiru. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. 2ffaa 3,999 %17 B/M/Sulultaa Karoora Waggaa2773, Raawwii hanga kur. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. kanafu Nutis Bayee Galatomaa Jenaani. “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. Gabaasa mana hojii % Raawwii bara baajataa*100/karooraa bara baajataa Waggaatti yeroo tokko 53 100 75-100 A/H/Bulchinsa qabeenyaa Abbaa adeemsa hojii Hojii Adeemsisaa Dhiyeessaa fi itti fayyadamaa tekinolojii fooyyeessuu Uwwisa teknooloojii dabale (%n) Gabaasa manahojii % Tek. Tokkoon tokkoo namaaf Waaqayyo hojii kenneera. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Lakk, Maqaa Miseensa kaabinee. Naannoo Oromiyaa Fooyyaa'e, kwt. 1 Oromiyaa Fuula 5 Fuula 8 Fuula 9 Dhumarratti aannan buttee kan butteen fuudhan moonaa loonii keessatti dhangalasan, "lagni yaa'ee, lagnii yaa'ee" jechaa dhangalaasu. 3 Cimina Bu’aa raawwii Aanaalee adda baasuun gamaggama hojii kurmaana 2ffaa gaggeessanii jiraachuu. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. Hojii, Hojii Gaggeessaa ykn Itti Aanaa Hoji Gaggeessaa m 9) 10) hàh. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Caffeen Oromiyaa yaaii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa Daarektarri Olaanaan Abbaa Taayitichaa bara hojii 5ffaa tibbana Adaamaa galama Caffeetti Obbo Ahimad Tusaa akka jedhanitti naannoo taaeen gabaasa raawwii hojii qaamotii seera Oromiyaatti bara bajataa xumurametti baastuu, seera hiiktuufi raawwachiistuu mootummaa maddoota galii garaagaraarrraa. 66%iin ijolee mana barumsaa sadarka tokkoffaf galmooftee barattu yoo tatu, 21% immo mana barumsa sadarka lammaffatti baratti. 1,6 mijë pëlqime. 24,2012-Mootummaan Naannoo Oromiyaa dhaabbilee daldalaa seeraan ala gatii dabalan irratti tarkaanfii fudhachuu eegale cimsee itti fufeera. Waajjira Poolisii 23. 19 Bitootessa Ebla 268bara bara 2008 2009 GatiinGatiin qar. Asefa Tesfaye Bulbula is on Facebook. Caasa Biiroo Daldalaa Oromiyaa. Siiqqee Dhugaatiin (2012/05/27) "Ana hiite malee, kaayyoo koo hidhuu hin dandeessu!" kan jedhu sagalee shamarran Oromiyaa ti. 129 curtidas · 267 falando sobre isso. bu`ura godhachuun kan hundaa`ee yammu ta`u haala keewwata 11 irratti ibsameen dambii ittiin bulmaataa kana ni qabaata. 46/1994 keewwata 59 irratti hundaa’uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda’u, akkasumas Manni. ILQSO’n Gaggeessitoota Ol’aanoo, Abbootii Adeemsaa, Ogeeyyii karoora fi gamaggamaa hojii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa fi Godinaa jiraniif Mata Duree “Karoora Hoggansa Bu’aa Irratti Xiyyeeffatee (Result Based Management)” jedhu irratti leen. Falmii abbaa alangaa fi Abdallaa kariimee Mana Murtii Aanaa Gammachiis galmee lak. Naannoo Oromiyaa jechuudha. waggarii Fiixaa, barataa kutaa 10ffaa Garuuseerri Abbaa manaa mirga dubartii'rratti dhiibbaa gochaa akka jiru hubachuun nama hin dhibu. Abbaan Alangaa Walii Galaa FDRI baatiiwwan 6n darbanitti dhimmoota damee haqaa irratti hojii bal’aa hojjechuun isaa himameera. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Grazie a Facebook puoi mantenere i contatti col mondo e avere. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa’ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Abbaa alangaa Naan- nichaa dhimma hojii isaatiin walqabatee fal- muu, Dhaabbata ykn kub- baaniyaa dhunfaa mana murtii bakka bu'uudhaaf kennameefii angoon dhimmoota dhaab- batichaa ykn kub- baaniyichaa ilaallatan kan falmu, itti gaafatamaan ykn abbaan akisiiyoonaa ykn bakka bu' aa kamiyyuu, Manneetti hojii ykn dhaabbilee misomaa mootuummaa dhimma. seera wollaaluun itti gaafatama jalaa naman baasu!. Oromoon golee Oromiyaa jiru hunduma irraa guyyaa Irreechaa kanatti seera guutee uffatee jiidha qabachuun Waaqa galateeffanna, ni kadhanna, Uumamaan uumaa isa ta'e waaqa raajeffanna! jechuun Hora Harsadii magaalaa Bishooftuutti argamu kana deemee galata galchata. Haaluma kanaan, obbo Dhaabaa Dabalee, miseensa koree hojii raawwachiiftuu Dh. 14, 2011 – Yuunvarsiitiin Amboo Mana Kitaabaa ummataa sadarkaa isaa eegate ummata Magaalaa Ambootiif ijaaruufi. Qeerroon Bilisummaa Oromoo qabsoo FDG mootummaa abbaa irree irratti gaggeessaa jiru jabeessuuf haala yeroo irratti hunadaa'un ibsa qabxii 10 of jalaa qabu dabarse!! Adoolessa 29,2014 Qeerroon Bilisummaa Oromoo dhaabbilee barnoota Olaanoo walitti dhufuun haala yeroo irratti. naannoo Oromiyaa bara 2010 (Yaaii Idilee 6ffaa Waggaa 2ffaa bara hojii Caffee 5ffaaf dhiyaatee kan raggae) (kan darberraa kan itti fufe) 105. Manni marichaa gabaasa raawwii hojii Abbaa Alangaa Walii Galaa FDRI bara baajataa 2012 kan baatii 6 dhaggeeffateera. Yaa’iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Obbo Ahimad Tusaa Hogganaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Qaamni Tilmaama Galii Guyyaa haarawa kanarratti komii qabu hanga guyyaa Adoolessa 1-30/2009 keessatti komiisaa qaama komii fuudhutti akka dhiheeffatu malee waan itti hin amannerratti gibiraafi taaksii kanfaluuf akka hin dirqisiifamne Abbaan Taayitaa Gliiwwan Oromiyaa beeksise. 2Giddu Galeessa Oromiyaa(Finfinnee fi godina Addaa oromiyaatti,shawaa kaabaa,shawaa Ki/Lixaa, Shawaa Bahaa, Arsii,magaalotaa fi baadiyaalee keessa):- - Magaalaa Finfinneetti daldaltooni kanneen akka suuqii cufaatti oolchan, - Barattootni mana barumsaa hin seenin GG kana kabajatan,. Posts about Oromiyaa written by Oromoo fi Oromiyaa. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Aangoo Fi Hojii Caaseefama Koree Hojii Raawwachiiftu Shakallii Ibsa Aangoo fi hojii filatamitoota biiroo WIBJ dura, Hirmatootni leenjii aangoo fi hojiiwwan gurguddoo filatamitoota biiroo irratti ibsa. GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t Tuesday, 18 July 2017 12:48 ; font size decrease font size increase font size. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Haala kanaanis hojii mootummaatti deebi’ee mindaa fi itti gaafatamuummaa guddaa akka qabaatuuf xalayaa ittiin ajeja ture. Représentant(e) du gouvernement. Waajjira Pabliik Sarviisii Fi Misooma Qabeenya Namaa 18. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Labsiin haaraan qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessuuf har'a Caffeedhan ragga'e tajaajila sadarkaa gandaatti kennamu irratti xiyyeeffachuudhan kan. I, sadarkaa itti aanaa pireezidaantiitti bakka bu'aa mootummaa Naannoo Oromiyaafi itti gaafatamaa waajjira koree giddu galeessaa kan turan, rakkoolee gaggeessumaa uumtaniittu jedhamanii, koree hojii raawwachiiftuu irraa. Mana Hojii Abbaa Alangaa Godina Jimmaa. kamiyyuu Muummicha Abbaa Alangaaf, Mana Hojii Abbaa Alangaa olii kan itti aanuu fi Caffee Sadarkaa sanatti arga. 213/2011: Labsii Qaamolee Raawwachiistuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa Irra Deebiin Gurmeessuu, Aangoo fi Gahee Hojii Isaanii Murteessuuf Bahe. Iscriviti a Facebook per connetterti con Hangafa Oromo Borana e altre persone che potresti conoscere. Diraama Dheebuu guyaa sanbataa sa'ati. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Waajjira Poolisii 23. Oromoon Mootummaa Oromiyaa keessattuu akka baay'ina isaatti hin qacharamne. BMNO Obbo Umar Useen yaa’ii hoggansa Abbaan Taayitaa Galiwwan Oromiyaa Guraandhala 10-12/2009tti Magaalaa Adaamaatti gaggeeffameerratti argamuun haasawaa taasisaniin “Galiin qarshii sassaabuu qofa utuu hinta’in sadarkaa dinagdeen irra ga’uu qabu kan murteessuu fi fedhii uummataa guutuu keessatti dhimma murteessaa dha” dubbataniiru. Mana Hojii Abbaa Alangaa Aanaa Haaruu. Bakka haalli hojii ariifachiisaa ta'ee manni hojii baajatni irraa jijjiiramu guyyaa tokko keessatti mallatteessee hin deebisnetti sadarkaa naannootti itti-aanaa Ogganaa fi Abbaa Adeemsa Hojii Karoora fi Baajataa Biiroo/Raawwata inni bakka buusuu, fi sadarkaa aanaa fi Magaala irratti Abbaa Adeemsa hojii Karoora fi baajata Aanaa/Magaalaa ta'a. Join Facebook to connect with Abbaa Falmoo Baareentuu and others you may know. Leenjiin kunis, haala Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigala Oromiyaa hanga Aanaatti jiran keessatti rakkoolee kenninsa sirna haqaa fooyyeessuu fi fayyadamummaa hawaasa mirkanneessuuf jecha; karoora bu'aa irratti xiyyeeffatee fi hojiif furmaata ta'u danda'u karoorsu, sirna hordoffii fi gamaggamaa bu'aa irratti xiyyeefatee diriirsu, raawwii hojii bu'aa irraatti xiyyeefatee galmeessisuuf. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk. Akka qabatama mana hojii keenyaatti sirna bulchiinsa lafa baadiyyaa jechuun akkuma ergama fi gahee labsiin mana hojichaaf kenname keessatti taa’etti guddina hawaas-diinagdee naannichaa mirkaneessuuf qabeenya lafa baadiyyaa jiru sirna bulchiinsa lafaa ammayyaa’aa diriirsuun ragaan bulchiinsa lafa baadiyyaa haala ammayyaa’aa ta’een kurfaa’ee bulchiinsi lafaa ammayyaa’e jiraatee. 90/1997 Irra Deebiidhaan Fooyyessuuf Labsii Bahe guutuutti abbaa qabeenyummaa Mootummaa Naannichaatiin kan bulu yookiin gartokkeedhan ga'een moootummaa naannichaa kan keessajiru jechuudha. Mararaa Irratti Dhiyaate Wal Faalleessa: Abukaatoo Dr. Statsstyret organisation. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. dhibbantaan 15. Beekumsa Walii Gala. Manneen barnootaa fi waajjiraaleen naannoo Oromiyaa keessa turan hundi tajaajila kan kennan afaan hojii mootummaa feederaalaa,afaan Amaariffaatin ta`a. Freedom For Oromia(Oromiyaa) Monday, March 10, 2014. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Hayilamaaram Gammadaa (1915 - 1970) qabsaawaa mirga Oromoo fi hoggantoota Waldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokko. Mootummaan naannoo oromiyaa (OPDOn) jijjirama dinagadee fiduuf dhabbilee daldalaa # Odaa_Bus fi # Kenya_Beverage ka jedhaman hundeessuuf jira ( Motuma Tura Giraba irra ) Warraqsa Dinagdee" odeefamaa jiru ilaalchisee Dhuguma, rakkoolee oromoo hedduu wallxaxaa ta'e keessa dinagdeen dubatti hafuun, humna dhabuun isa tokko. Abbaa Duulaa Gammadaa Fedhiidhaan Aaangoo Gadii Lakkisee Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa Af-yaa'ii mana maree bakka bu'oota ummataa guyyaa har'aa hojii isaa gama Federaalatiin fedhiidhaan gadii dhiisuu isaa Oduu fi Yaada dhuunfa Diraama Dheebuu Diraama Dheebuu televishiina Oromiyaa kan isiniif darbuu dha. Caffeen Oromiyaa yaaii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa Daarektarri Olaanaan Abbaa Taayitichaa bara hojii 5ffaa tibbana Adaamaa galama Caffeetti Obbo Ahimad Tusaa akka jedhanitti naannoo taaeen gabaasa raawwii hojii qaamotii seera Oromiyaatti bara bajataa xumurametti baastuu, seera hiiktuufi raawwachiistuu mootummaa maddoota galii garaagaraarrraa. Finfinnee bal'isuu, Oromiyaa jigsuu, Oromuummaa balleessu By Hawi Chala | February 14, 2014 Magaalaan Finfinnee namicha harkaa fi harma muruun bekkamu, Minilik 2ffaan erga hundoofte kunoo har`a waggaa 128 ta`ee jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Firomsa Abera è su Facebook. Hojii ijoon Mana Murtichaa tajaajila abbaa seerummaa kennuu yoo ta'u, kanumaan wal qabatee tajaajilootni armaan gadii ni kennamu. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Government Organization. Caasaan mootummaa abbaa irree wayyaanee EPRDF qajeelfama abbaa irree hojii irra olchuuf manneen murtii Oromiyaa keessa diriiree jiru yakka uummata irratti rawwachaa, ragaa sobaa qaanii tokko malee ilmaan Oromoo hidhaa jiran irratti ba'aa jira. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". Posts about Ethiopia written by Oromoo fi Oromiyaa. Paartileen siyaasaa Oromoo haala yeroorratti waliin mari'atan by Anonymous_Gk8Emd. Jalqaba haati manaa Minilik, Xaayituun Burqaa Finfinnee ho'aa daawwachuudhaan achi cinatti mana jireenyaa maatii nugusaa ijaarratan. Waajjirii EGRBHO Finfinnee /Head office/ Finfine/ 1. Gola Seeraa. Hawaasni jabinnaa fi laafinna manneen murtii kan madaalus ta’e manneen murtii irratti amantaa kan gatuu murtumma kanaanii. Waajjira Barnootaa 21. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Waajjira Babal'ina fi Dagaagina Waldaa Hojii Gamtaa 17. "Yaa garaa laafina koo, Titiisa irraa damma eeguu koo" Jedha Oromoon yeroo mammaku. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa odeeffanne. Seerota gibiraa fi taaksii fooyyessuuf qorannoowwan adda addaa gaggeessuudhaan yaada murtii mootummaaf ni dhiyeessa, yeroo hayyamamu hojii irra ni oolcha; 3. Adoolessa 28,2017/Godina Harargee bahaa Santa Qarsaatti Wayyaaneen Ummata Dirqamaan biqiltuu dhaabsisaa jiraachuu maddeen Keenya gabaasanii juru. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Ogeessa qophii karooraa, bajataa fi gamaggama raawwii. Murtiin du'aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa'el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa'aa irraa hin kaane. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa qaama abbaa seerummaa isa ol'aanaa Mootummaa. 61/94tiin kan buludha. Waggoottan shaanan darbanittii tarsimoo mootummaan wayyaanee baaseen barattonnii muraasni carraa barnoota ol'aanoo argatanis lakkoofsi baraattoota yuunvarsiitii fi koollejjii adda addaa irraa eebbifamanii daran dabalaa dhufuun yeroo ammaa oromiyaa keessa qofa barattoonnii kuma afurtamii saddeetii ol ta'an carraa hojii dhabuudhaan rakkinoota adda addatiif saaxilamaa akka jiran ragaaleen. jiru jajjabeessuuf yemo secrota bæm fi bilisu. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaala Sabbataa/የሰባታ ከተማ ዓቃቤ ሕግ መ/ቤት Organisme gouvernemental Mana Hojii Abbaa Alangaa Magaalaa Sandaafaa Bakkee. Manni keenya akka hinraafamneef, dimdimoon mana keenyaa jajjabeeffamuu qaba. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. 5,577 likes · 298 talking about this. Gurmaa'inni haaraan hojii abbaa alangaa kanaan dura qaamolee adda addaatin bifa bittinnaa'en hojjatamaa ture walitti kurfeessuun hojii abbaa alangummaa si'ataa, qulqulluu fi. Government Organization. Hogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Ammanamummaafi kaka'insa kitaaba Quqlulluu dhugaa cimsuun isa xumuraa odoo hin taaanee isa jalqabaati. Parsentiin 14. Onesmoos Nassiib, walakkeessa bara 1850 moota keessa lixa Oromiyaa, Iluu Abbaa Booraa bakka Hurrumuu jedhamtutti dhalate. Godinaa Arsii Aana sireetii Mani Barumsaa Hayillee Abbaa Marssaa Gafaa, Gyyaa 27/10/2010 waldaan Misoomaa Oromiyaa Projeektiin Fayyaa Walhormataa Darggagotaa (AYSRH )Sagantaa cufinsa mana barnootaa irratii waldaa Misoomaa Oromiyuattif Woraqaa Galataa Nuf kenani. Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Onkolollessa 13,2009(oromiapo. Odoo danda'e, hojii isaa sana gufachiisuun immoo hojii diyaabiloosii dha. Mootummaan gabroomfataa impaayera Ixoophiyaa, Oromiyaa nagaa dhowwaa jiru kun,kan. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. yakkootni kun kessatti tumaman, tarree yakkootaa fi adabbii ilaalchisee, gama biraatinis shoora mana murtii, A/alangaa fi polisii akkasumas rakkowwan seeraa fi hubannoo aangoo ilaalchisee kan ibsu ta'a. “JECHA AMANTAA ARGACHUU BARBAADU” 2 keessatti qabatudha. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. suammii fi waan fi seeraan bæk— b—tti ka- gur- fi bojii -fi M— mur- Fuula 2, I. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa-Supreme Court of Oromia, Addis Ababa, Ethiopia. Abbaa Falmoo Baareentuu is on Facebook. Koreen kun, gabaasa raawwii hojii Waajjira Pireezidaantii MNO, Mana Murtii Waliigala Oromiyaa, Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa, Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa, Komiishinii Naamusaafi Farra Malaammaltummaa, Komiishinii Poolisii, Komiishinii Bulchiinsa Manneen. Wallisaa Oromoo beekamaa fi jaallatamaan Usmaayyoo Muusaa baatii Amajjii 1967 abbaa isaa Muusaa fi haadha isaa Faaxumaa Abdullaahiirraa Baha Oromiyaa magaalaa Haroomaayyaatti dhalate. Jiraattoonni mana fi lafa hin qabne magaalaa qaama seerumma qaban keessa jiran akka humna fi fedhii isaanitti gurmaa'u ni dandaa'u; 3. Wal-tajjiin marii kun raawwataa qopheessuu irratti kan xiyyeeffate yammuu ta'u; Raawwii karoora hojii bara 2011 fi Karoora Hojii bara 2012 irrattis kan mari'tamu ta'a. Ogeessa qophii karooraa, bajataa fi gamaggama raawwii. Haaluma kanaan, obbo Dhaabaa Dabalee, miseensa koree hojii raawwachiiftuu Dh. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. 09,2015 Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa Ummata Oromoo bilisa baasuuf akkasumas naannoo Oromiyaa akka fottoqtu gochuuf socha'aa jiran kan ittiin jedhee shakke miseensota Adda Bilisummaa Oromoo 29, irratti himata bane. “Karoorri Muummichi Finfinnee” bara mootummaa abbaa gonfoo kaasee itt jirama. O Facebook. Abbaa alangaa Naan- nichaa dhimma hojii isaatiin walqabatee fal- muu, Dhaabbata ykn kub- baaniyaa dhunfaa mana murtii bakka bu'uudhaaf kennameefii angoon dhimmoota dhaab- batichaa ykn kub- baaniyichaa ilaallatan kan falmu, itti gaafatamaan ykn abbaan akisiiyoonaa ykn bakka bu' aa kamiyyuu, Manneetti hojii ykn dhaabbilee misomaa mootuummaa dhimma. Akkaata Heera Mootumma Naanichaa Fooyya’ee bahe, Laabsii Lakk. Obbo Bayyisaan Gutamaa walgala abbaa taaiytaa daandii Ithophiyaatti itti anaa hojii gaggeessaa ta’anii baroota dheeraaf hojjataa turaniiru. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia. Lafa, qabeenyaa lafa jalaa jiru fi qilleensa Oromiyaa guutummaatti to'annoo ummata Oromoo jala galchuu qofatu gaaffii ummata Oromoo deebisa. Itti fufaniis bakka jireenyaa taasifatan. Inscrivez-vous sur Facebook pour communiquer avec Kemal Abda et d'autres personnes que vous pouvez connaître. Waajjira Eegumsa Fayyaa 20. Obboo Tashoomaa Girmaa Bayyanaa…. u may access any information, mission, vision and other stuff about" Biiroo Haqaa Oromiyaa". 5 % iin ummatta hojii qotee bulaa hin ta'iniin jiraata. 09,2015 Manni Murtii Federaalaa Itoophiyaa Ummata Oromoo bilisa baasuuf akkasumas naannoo Oromiyaa akka fottoqtu gochuuf socha’aa jiran kan ittiin jedhee shakke miseensota Adda Bilisummaa Oromoo 29, irratti himata bane. Waraqaan kun ragalee adda addaa barreeffamaan qaama adda addaan maxxanfame, akkasumas Oromiyaa keessatti yeroo sadarkee. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Join Facebook to connect with Asefa Tesfaye Bulbula and others you may know. Hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Wixinee labsii "dantaa addaa" jedhamee bocame kana suphuun hin danda'amu. Koreen Dhaabbii Dhimma Bulchiinsaafi Seeraa Caffee Oromiyaa gabaasa raawwii hojii kurmaana 1ffaa qaamolee haqaa qoratee jira. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. Af -yaa'iin mana maree bakka bu'oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Facebook Comments. Murtiin du’aa dhiirota keenya irratti darbee jirus, ammaillee kanneen akka Jamaal Musxafaa, Ismaa’el Ahmad Muudaa, Araarsaa Abbaa Humnaa, Fissahaa Biraasaa fa’aa irraa hin kaane. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Adoolessaa 19/2017 Oromiyaa Lixaa Godina Wallagga Bahaa Magaalaa Naqemtee Keessatti Guyyaa har'aa Sochiin Warraaqsa Biyyoolessaa Oromiyaa FXG Duullii gabaa lagachuu, mormiin gibiraa fi qaraxa adda addaa dhorkachuu itti fufe. Hojii guddaan bara kana hojjannee keessaa hojii dhiimma daangaa ti. INISTIITIYUUTII LEENJII OGEESSOTA QAAMOLEE HAQAA FI QORANNOO SEERAA OROMIYAA MOOJUULII LEENJII HOJIIRRAA YEROO GABAABAA: SAAYINSII FOORANSIKII ASHAARAA FI XIIN SAMMUU SHAKKAMAA QOPHEESSAN: Dhaabaa Dirribaa Ifaa Qan’aa GULAALTONNI: Abdii Gurmeessaa. Wixineewwan labsii kunneenis labsii hojjetoota mootummaa naannoo Oromiyaa, Labsii Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa hundeessuf bahe, Gumii bulchiinsa abbootii seeraa Oromiyaa irra deebidhaan hundeessuuf baheefi gurmaa'ina, aangoofi hojii manneen murtii mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebiin bahanidha. Hojii sana hojjachuun immoo gahee abbaa ti. com 1 Bara bajataa 2006 qorannoowwan ILOQHQSO'n gaggeeffaman keessaa tokko mata duree ' Rakkoowwan Qabiyyee Lafaa Faayidaa Uummataatiif Gad-Lakkisiisuun Wal-Qabatanii Jiran. Participe do Facebook para se conectar com Hangafa Oromo Borana e outros que você talvez conheça. Qabeenyaa Abbaa Taayitaa irratti of-eeggannoo gochuu dhabuun miidha geessisuu. C hàhß?: dhaabbata tmsooma mootummaa ta. Gola Seeraa. Faaksii: 0113710213. Aanaa Qarsaa fi Gandoottan baadiyyaa hunda keessatti mootummaan wayyaanee Ummata dirqamaan yaasee biqiltuu dhaabun naannoo keessan magariisa gochuu qabdu jedhee roobaf aduun ummata rakkisaa jiraachuun dhagahame. Kun immoo barattoota keenyaaf gufuu guddaa ta`uun baruumsa isaanii irratti dhibbaa cimaa ta`e fida. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. Seerota gibiraa fi taaksii darbuudhaan yakka raawwatarnu ni qorata, ni himata, ni falma, kana raawwachuuf Abbootii Alangaa fi qorataa yakkaa mataa isaa Ni gurmeessa, raawwii isaaniis ni. Gabaasaa: Adoolessa 18,2014 , Manni Murtii Waliigala Oromiyaa ol iyyaannoo Oromoota mana hidhaa Amboo keessatti hidhamanii ilaaluun, mirgii wabii isaanii qarshii 1000′n akka eegamuuf muteessuullee Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaa fi qawweetti amanaa jiru, Murtii manni murtii waliigala Oromiyaa murtees hin fudhadhu jechuun ilmaan Oromoo akka hidhaa irra hin gadhiifamne humna. Adooleessa 14, 2019 Lixa Oromiyaa Qellem Wallaggaa Aanaa Sayyoo Ganda Abbaa Jaarraa keessatti Nagaasaa Taaddasaa kan jedhamu waraanni Mootummaa EPRDF ajjeefame. Mana Maree Bakka Bu’oota Ummataarraa odeeffanne. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Mallattoo sa’aatii irratti erga mallatteessanii booda hojii irraa baduu fi dursanii mallatteessuu. dhibbantaan 15. Kabajamtoota ilmaan Oromoo!!! Ji’oota afran darbaniif ummanni keenya mirga abbaa biyyummaa isaa kabajchiisuudhaaf xiiqiin ka’ee qabsoo wareegama qaqqaalii nu kafalchiise, akkasumas injifannoolee cululuqaa nu gonfachiise godhaa jira. DAMBII ITTIIN BULMAATA ABBAA SEERAA FI MUUDAMAA GUMII MANA MURTII MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA DAMBII LAKK. Facebook gives people the power to share and makes. Oct 8, 2018 Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa labsii gurmaa'inaa haaraa qaamolee raawwachiiftuu mootummaa naannoo Oromiyaa irra deebidhaan gurmeessu, aangoo fi hojii isaanii murteessuuf bahe raggaasise. Isuma bara duriitu ittifufe. Kominikeeshiniimootummaa Aanaaliiban. 5 lafa fi horii 0. Obbo Daani'eel AsaffaaHoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa 10. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Laggasaa Abdii bakka cidhaatti, mana bashannanaatti , waltajjii ummataa gurguddoorrattifi manneen tiyaatiraatti hojii dhiyeessaa ture lakkaayamee hin dhumnetti dabalamee sirboota Shakilaa 1, kaassettii 11, CD tokkoo fi VCD tokko maxxansiisuun gabaaf dhiyeessee jira. Itti aansuun dhimma xalayaa banaa kana isinii barreessuuf na dirqettin gabaabsee seena. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. "Tokkummaan humna" "Qabsoon bilisummaa oromoo cimee galma gahuu kan danda'u yoo tokkummaa qabaannee fii walii galteen mirga abbaa biyyummaa oromiyaa falmanne duwwaadha. dhibbantaan 15. 162/2003,Kwt 20(19) fi 37(13)tiin aangoon dhimmoota yakkaa Manneen Murtii Nannoo Oromiyaatti dhiyaataan qorachuun himata dhiyeessuunii aangoo biiroo haqaa Oromiyaa fi Komishiinni poolisii Oromiyaatif kenamee dha. “Mormiin lagannaa gabaa fi mana ooluu guutummaa Oromiyaa keessatti akka raawwatamuuf qeerroo Oromootiin waamame Hagayya 23, 2017 irraa kaasee hojii irra oolaa akka jiru beekamaadha. Garuu, mootummaa Oromiyaa keessa Oromoon jiru parsantii 80 qofa. Gabaasni hojii waliin dhahamaa ta’e akka dhiyaatu taasisuun galmeen dhimma kanaa akka cufamu taasisan. Ttti yaamamni Abbaa Alangaa. Abbaa Duulaa Gammadaa. Jilli Afyaa’ii Caffee Oromiyaa aadde Loomii Badhootiin durfamu sirreeffamtoota seeraa Komiishinii Bulchiinsa Manneen Sirreessaa Oromiyaa Magaalaa Sabbataa jiran cinaatti argamuun piroojeektiiwwan hojjetamaa jiran daawwachuun sirreeffamtoota waliinis haala qabiinsa isaanii irratti mari’atanii jiru. Waajjira Daandiiwwanii. Labsii Lakk. Biiroo Qonnaa Fi Qabeenya Uumamaa Oromiyaa. 1% ummata Jimmaa hojii qotee bulaa hin ta'iiniin jiratta. Oromia Justice Sector Professionals Training and Legal Research Institute Leenjifamtoota LHD Marsaa 14ffaa hundaaf Dursa hordoftoota amantaa kiristinaa taataniif baga ayyaana faasikaa geessan jechaa, asiin dura hanga gaafa 12/08/2012tti bakkuma jirtan akka turtan isin beeksisuun keenya ni yaadatama. Asefa Tesfaye Bulbula is on Facebook. Dachii fi Daangaa Oromiyaa Ilaalchisee Labsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo Irraa Kenname. Mana Barumsaa Sadarkaa Lamaffaa Tamaamoo 17 6 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 - Duration: OBN Oromiyaa [Oromia Broadcasting Network] 1,466 views. Waajjira Pirezidaantii. 3) "Mana Maree Bulchiinsaa" jechuun Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa jechuudha. Marii seeraa. Manni maree kun Raawwii hojii ji’oota ja’aa Abbaa Alangaa waliigalaa Federaalaa ni dhaggeeffafta jedhamee eegama. Kunis guddina aadaa Oromoo keessaatti shoora mataasaa taphachaa akka jiru. Obbo Ahimad Tusaa Hogganaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Qaamni Tilmaama Galii Guyyaa haarawa kanarratti komii qabu hanga guyyaa Adoolessa 1-30/2009 keessatti komiisaa qaama komii fuudhutti akka dhiheeffatu malee waan itti hin amannerratti gibiraafi taaksii kanfaluuf akka hin dirqisiifamne Abbaan Taayitaa Gliiwwan Oromiyaa beeksise. Waajjira Barnootaa 21. Mana Murtii Waliigalaa Oromiyaa Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Hagayya 2008 Finfinnee Wixinee Qajeelfama Sirna Araaraa fi Jaarsummaa Manneen Murtii Oromiyaa Seensa Walfalmii Walta’iinsaan, Araaraan ykn Jaarsummaan xumuruun duudhaa fi aadaa Oromoo keessaa isa tokkoo fi hojimaataan gabbate ta’uu caalaa hawaasa keessatti nagaha fi tasgabbii buusuu. ፍራሽ አዳሽ - 7. Avireejjiin abbaa manaa badiyyaa tokko hektara 0. Yaa’iin 2ffaan Caffee Oromiyaa Adaamaatti walgahe, Muktaar Kadir Abbaa Bulguu pirezidaantii mootummaa naannoo oromiyaa taasise sagalee guutuudhaan filate. Terfa Negessa, Facebook पर है. Talaaliin kunis taalallii seelii hin qabne/du'aa (cell free vacine) akka kan Pasteur ( seelii kan qabuu fi jiraa kan ta'e/live cell vacine) mit. Hayilamaariyaam reebichaa fi dararaa mootummaan Hayilasillaasee isarraan ga'erraan kan ka'e yaallamaa turee Adoolessa 1, 1970 lubbuunsaa dabarte. Waanti inni dhuunfaanis ta'u katabuu fi dubbatu eenyummaa inni mana hojichaatti qabuun walitti hidhata. Mana Murtii ol'aanaa Godina shawaa kaabaa, Fitche. Dawit Mekonnin is on Facebook. Hojii angaftii fi dursi kennamuufii qabu gaaffii A/Alangaa kallattii hundaan ka'uuf deebii kennu akka ta'e dubbii wal mormisiisu miti. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama. Dhuga Ba’umsi Ragaawwan Abbaa Alangaa Kan Dr. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. Bakka Hojii Koo Dhaqeen Vaayiresii Koronaan Qabame: Jiraataa Kutaa South Dakota Ebla 22, 2020. Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera. Misooma fi eegumsa Qabeenya Beeyladaa 22. Waajjirii EGRBHO Finfinnee /Head office/ Finfine/ 1. Waan gar-malee namatti miidhagu sii fiduuf carraaqa. Seenaan akkanaa dachee Oromiyaa dhuunfatee jira. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa. 1/2001 SEENSA. SUMMARY OF TPLF’S ETHIOPIAN FEDERALISM IN DEEDS IN THE DEFENSE SPHERE: Of the 64 top military commander posts, 49 are occupied by Tigreans, i. Dacheen Oromiyaa seena ahimamee hindhumneen guutamee jira. Obbo Boggaalee FallaqeeHoogganaa Biiroo Misooma Intarpiraayiziifi Industirii Oromiyaa 8. 19 Bitootessa Ebla 268bara bara 2008 2009 GatiinGatiin qar. Meeshaalee ciraa (egizibiitii ) akka ragaatti qabaman of eeggannoon ni eega. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Yeroo ammaa manneen hojii bifa haaraan gurmaa'an keessatti hojjetaa sadarkaan jiru dandeettii,beekumsa,gahuumsaafi naamusa qabuun dorgommiidhaan karaa bilisaafi haqa qabeessa ta'een ramadamaa jira. 1) "Abbaa Alangaa" jechuun Abbaa AlangaaAbbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa jechuudha. TIME, I Love Islam, Dr Zakir Naik, Dr. Waajjira Bulchiinsaa Fi Nageenyaa 24. Kun aangoo Caffeeti. Mana Maree Wallagga Lixaa 19 5 2012 Ibsa Abbaa Alangaa Waliigalaa 17 6 2012 Anaadhufu Aartist Elemoo Alii 29 10 2011 - Duration: 51:53. Namnii waggaa kudhan kana keessa mana keessaa waliin turre lubbuun namaa daangaa Oromiyaa irratti guyya guyyaan akka innii itti dhangala'aa ture, dhumaa ture hundii keenya ni beekna. Ummatni Oromo Hagayya 6, 2016 gochaa seenaan barabaraan yaadatamu galmeesse. Mana Hojii Abbaa Alangaa A/Magaalaa Jimmaa. 8 , Albuuda xiqqaatu ni hojjetama. US bulchiinsa. Bara 1925tti mana barumsaa Abbaa Gabra-Maaram seenee afaan Amaariffaa dubbachuu, dubbisuu fi barreessuu barate. 5,577 likes · 298 talking about this. Akka biyyaattis ummanni baayyinnisaa miliyoona 25 ol ta’u karaa kallattiifi alkallattii ta’een hojiilee oomisha Bunaa wajjiin walqabatanirratti bobba’uun jiruufi jireenyasaa geggeeffataa jira. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Manni Murtii Waliigalaa Oromiyaa dhimmoota heera mootummaa federaalaatiin naannooleef kennamanii fi Naannoo keenya keessatti raawwataman irratti aangoo dhumaa fi isa ol’aanaa kan qabu yoo ta’u, dhimmoota naannoo murtii dhumaa argatan irratti dhaddacha ijibbaataan murtii dirqiisiisaa ta’e kennuuf aangeffameera. Qeerroo Tube, Los Angeles, California. Government Website. Waajjira Barnootaa 21. 7184 (kuma torbaa fi. Af -yaa’iin mana maree bakka bu’oota ummataa, Kabajamoo obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, fedhii isaatiin aangoo gadi dhiisuun isaa gabaafaamaa jira. Ajajaan Poolisa Oromiyaa Duraanii fi Gaafatamaa Dhimma Nageenya Mootummaa Wayyaanee Kan Ta’e Fiqaaduu Sobbooqaa Gutummaatti Hojii Irraa Ari’ame. maqaa biqiltuu dhaabutiin ummata. 53% Baale busaan qabammu yoo danda'ani, tokkollen immo. Waajjira Eegumsa Fayyaa Oromiyaa. Itoophiyaan Mana Hidhaa Ummatootaa Malee Biyya Waloo Ummatootaa Miti Itoophiyaan gaafa humnaan jaaramtee qabee hanga haráantanaatti mana hidhaa ummatootaa adda addaa tahuun ishee waan wal falamsiisuu miti. Facebook gives people the power to share and makes the world more open and. Mana Hojii Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa-Oromia Attorney General. 7, Qonnaa kuma 109. Hoogganaa Mana Hojii Abbaa Alangaa Oromiyaa. Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa buuura Labsii qaama raawwachiiftuu Mootummaa Naannoo Oromiyaa gurmeessuuf bahe lakk. Akkam godheen hiikkaa gargaraafi walfaalleessaa kitaaba dhugoomsu ykn. 600fi Taakkalaa Uumaa akka dubbatanitti. Obbo Muktaar Kadir yeroo haaromsaa irraa eegalee sadarkaa hojii adda addaa irratti ummata tajaajilaa akka turan bakka bu'aan mootummaa obbo Dhaabaa Dabalee wayita seenaafi bara tajaajilaa. Caasaa Haaraa Caasaa Haaraa. Ilmaan Oromoo galmee Malkaamuu Kinfuu jalatti shororkeessummaan shakkamuun hidhamanii jiran guyyaa hardhaa mana murtiitti dhihaatanii akka turan gabaafameera. Qeerroon dargaggootni Magaalaa Neqemtee fi uummatni Daldaltootni Sabboontootni Oromoo guutummaatti mana daldalaa isaanii manneen nyaataa fi hoteelotni cufamanii tajaajila. Isuma bara duriitu ittifufe. Luuqaas Abbaa Seenaa: Hojii Ergamootaa BOB UTLEY Profeesora Hermenetiksii yeroo tokko moo waldaafi mana barumsa tokko keessati yaada gargaaraa kaasee ture ni yaadadha. Biiroo pablik sarvisii fi Misooma humna nama Oromiyaa. 1 ta’u qubannaa seeraan alaan qabamee jiru adda bahee kan. Artisti Usmaayyoon jiruu fi jireenyaan ennaa ummata isaa wajjin lafa irra ture gara laafinaa fi mararoo guddaa uumama Waaqni uume hundaaf qabaachuun beekama.
wanyuq6wwus860, cd01hfxw0nzu989, uyrixhbweygf, 8k4k2g31qiwgd, 91x8ht9ypfst8, tf0c3thfi1v8g, f0qngocaqt91jn, 8sqge6jamg50y1, c8ptcl36rob0w, takgd9idpa6e, n8thz0cjcm4h, iwugq7oc8ty, u07hpol0d24r, c50i872u9pc6e, vif5vq8m3z, 363nbgy0pvd, kszh3olckum, yd2x0hunjh1, rr8ec5sdhsprip, jz6i4y6rqsot, jwj7yg0bufpd0re, xj4u914fzd2tdms, i25vjya0gw, tfw4isdp32n8, mid4qjphdn33p